Trzecie ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu CP Private Equity oraz funduszu CP FIZ w likwidacji z dnia 9 sierpnia 2023 roku

Inne
09.08.2023

Trzecie ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji CP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji oraz wydzielonego w jego ramach Subfunduszu CP Private Equity z dnia 9 sierpnia 2023 roku.

OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-103), przy ul. Królewskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000259947, NIP 1080002118, kapitał zakładowy 1315789 PLN, opłacony w całości, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm. „Ustawa”) ogłasza o otwarciu likwidacji Subfunduszu CP Private Equity („Subfundusz”) utworzonego w ramach CP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, zarejestrowanego w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1012 („Fundusz”).

Przesłanką do likwidacji Subfunduszu jest art. 165 ust. 1 Ustawy oraz pkt I.29.7.1 statutu Funduszu, fakt, że wartość aktywów netto Subfunduszu jest niższa niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych. Jednocześnie zgodnie z art. 165 ust. 4 Ustawy otwarcie likwidacji Subfunduszu stanowi przesłankę rozwiązania Funduszu, gdyż Subfundusz jest ostatnim istniejącym w ramach Funduszu.

Rozpoczęcie likwidacji Subfunduszu oraz Funduszu nastąpiło z dniem 28 czerwca 2023 r., a jej zakończenie jest planowane do dnia 31 października 2023 r.

Likwidatorem Subfunduszu oraz Funduszu jest OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-103), przy ul. Królewskiej 18. Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Subfunduszu oraz Funduszu, których roszczenia nie wynikają z faktu bycia uczestnikiem Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu. Termin zgłaszania przez wierzycieli roszczeń upływa najpóźniej w terminie miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia, tj. w dniu 9 wrześnie 2023 r. W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników do dnia 27 października 2023 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów Subfunduszu, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Funduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych związanych z Subfunduszem, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych pozostających w posiadaniu uczestników. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunki uczestników Funduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty lub inny wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi do dnia 27 października 2023 r. Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 30 października 2023 r. Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla Uczestników zostaną przekazane do depozytu sądowego.

Niniejsze ogłoszenie jest trzecim z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy §17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).

Zgłoszenia roszczeń należy dokonywać z zachowaniem formy dokumentowej poprzez wysłanie stosownych dokumentów na adres poczty elektronicznej: bo [at] opokatfi.pl lub na adres siedziby Likwidatora.

Ocena artykułu: 
Ten artykuł nie ma jeszcze oceny.