Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dla uczestników funduszy inwestycyjnych Opoka TFI S.A.

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO".

W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach:

 

Administratorem danych osobowych jest Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
("Towarzystwo") oraz fundusz zarządzany i reprezentowany przez Towarzystwo, prowadzący rejestr uczestników/rejestr nabywców certyfikatów inwestycyjnych, w którym dany uczestnik jest zapisany, oba podmioty z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska nr 18, 00-103 Warszawa.

Towarzystwo powołało Inspektora Ochrony Danych („IOD”), w osobie Pani Marty Matei.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym wykonywania praw przysługujących naszym uczestnikom, można kontaktować się z nami w sposób następujący:

  1. Na adres: OPOKA TFI S.A., ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod [at] opokatfi.pl
  3. Telefonicznie pod numerem: +48 22 243 13 64

 

Towarzystwo przetwarza dane osobowe swoich uczestników zgodnie z Polityką Prywatności udostępnioną na stronie internetowej.