Trzecie ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Capital Partners Investment I FIZ w likwidacji z dnia 9 sierpnia 2023 roku

Inne
09.08.2023

Trzecie ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Capital Partners Investment I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji z dnia 9 sierpnia 2023 roku.

OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-103), przy ul. Królewskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000259947, NIP 1080002118, kapitał zakładowy 1315789 PLN, opłacony w całości, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm „Ustawa”) działając jako likwidator ogłasza o otwarciu likwidacji Capital Partners Investment I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, zarejestrowanego w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 541 („Fundusz”).

Przesłanką do likwidacji Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 6) Ustawy oraz pkt XIV.1.1. statutu Funduszu, fakt, że wartość aktywów netto utrzymywała się przez okres dłuższy niż 3 miesiące poniżej 10.000.000,00 złotych.

Rozpoczęcie likwidacji Funduszu nastąpiło z dniem 28 czerwca 2023 r., a jej zakończenie jest planowane do dnia 31 października 2023 r.

Likwidatorem Funduszu jest OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-103), przy ul. Królewskiej 18. Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z faktu bycia uczestnikiem Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu. Termin zgłaszania przez wierzycieli roszczeń upływa najpóźniej w terminie miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia, tj. w dniu 9 wrześnie 2023 r. W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników do dnia 27 października 2023 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów Funduszu, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Funduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych pozostających w posiadaniu uczestników. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunki uczestników Funduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty lub inny wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi do dnia 27 października 2023 r. Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 30 października 2023 r. Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla Uczestników zostaną przekazane do depozytu sądowego.

Niniejsze ogłoszenie jest trzecim z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy §17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).

Zgłoszenia roszczeń należy dokonywać z zachowaniem formy dokumentowej poprzez wysłanie stosownych dokumentów na adres poczty elektronicznej: bo [at] opokatfi.pl lub na adres siedziby Likwidatora.

Ocena artykułu: 
Ten artykuł nie ma jeszcze oceny.