Sprostowanie ogłoszenia z dnia 13 listopada 2023 roku o wystąpieniu przesłanki do rozwiązania Opoka Energia Odnawialna FIZAN w likwidacji oraz o otwarciu likwidacji - data opublikowania sprostowania 15 listopada 2023 roku

Inne
15.11.2023

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                 Warszawa, dnia 15 listopada 2023 r.

                                   

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 13 listopada 2023 roku o wystąpieniu przesłanki do rozwiązania Opoka Energia Odnawialna FIZAN w likwidacji oraz o otwarciu likwidacji

 

Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-103) przy ul. Królewskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000259947, NIP 1080002118, kapitał zakładowy 1 315 789  PLN, opłacony w całości, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  („Ustawa”) oraz art. 55 ust. 12 statutu Opoka Energia Odnawialna FIZAN w likwidacji (zwanego dalej „Funduszem”), jako likwidator Funduszu, niniejszym dokonuje sprostowania ogłoszenia z dnia 13 listopada 2023 roku o wystąpieniu przesłanki do rozwiązania Opoka Energia Odnawialna FIZAN w likwidacji oraz o otwarciu likwidacji Funduszu, w ten sposób, że:

  • datę rozpoczęcia likwidacji 13 listopada 2023 r. zastępuje się datą 14 listopada 2023 r.,
  • datę terminu zgłaszania przez wierzycieli roszczeń przypadającą w dniu 27 listopada 2023 r. zastępuje się datą 28 listopada 2023 r.,
  • termin na określenie wysokości całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników do dnia 28 listopada 2023 r, zastępuje się datą 29 listopada 2023 r.,
  • termin wypłaty dla uczestników Funduszu do 29 listopada 2023 r., zastępuje się datą do 30 listopada 2023 r.
Ocena artykułu: 
Ten artykuł nie ma jeszcze oceny.