Ogłoszenie o wystąpieniu przesłanki do rozwiązania Opoka Energia Odnawialna FIZAN w likwidacji oraz o otwarciu likwidacji z dnia 13 listopada 2023 roku

Inne
13.11.2023

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                       Warszawa, dnia 13 listopada 2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI DO ROZWIĄZANIA OPOKA ENERGIA ODNAWIALNA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH  W LIKWIDACJI ORAZ O OTWARCIU LIKWIDACJI

 

OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-103), przy ul. Królewskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000259947, NIP 1080002118, kapitał zakładowy 1 315 789  PLN, opłacony w całości, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  („Ustawa”) oraz art. 55 ust. 12 statutu Opoka Energia Odnawialna FIZAN w likwidacji (zwanego dalej „Funduszem”), jako likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu. Rozwiązanie Funduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 55 ust. 1 lit e) statutu Funduszu, tj. upłynięciem okresu, na który Fundusz został utworzony. Zgodnie z art. 6 statutu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 13 listopada 2023 r.

Rozpoczęcie likwidacji nastąpiło z dniem 13 listopada 2023 r., a jej zakończenie jest planowane do dnia 30 listopada 2023 r.

Likwidatorem Funduszu jest OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00- 103), przy ul. Królewskiej 18. Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z faktu bycia uczestnikiem Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu. Termin zgłaszania przez wierzycieli roszczeń upływa najpóźniej w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 27 listopada 2023 r. W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników do dnia 28 listopada 2023 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Funduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych pozostających w posiadaniu uczestników Funduszu. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na wskazane przez uczestników Funduszu rachunki bankowe. Numer rachunku bankowego uczestnik powinien zgłosić likwidatorowi do dnia 28 listopada 2023 r. Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 29 listopada 2023 r. Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla uczestników zostaną przekazane do depozytu sądowego.

Niejsze ogłoszenie jest pierwszym i jedynym ogłoszenie o likwidacji funduszu zgodnie z art. 55 ust. 12 lit. a) statutu Funduszu.

Zgłoszenia roszczeń należy dokonywać z zachowaniem formy dokumentowej poprzez wysłanie stosownych dokumentów na adres poczty elektronicznej: bo [at] opokatfi.pl lub na adres siedziby likwidatora:

 

OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

00 - 103 Warszawa, ul. Królewska 18

Ocena artykułu: 
Ten artykuł nie ma jeszcze oceny.