Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Locuss Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 18 lipca 2022 r.

Inne
18.07.2022

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Locuss Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 18 lipca 2022 r.

OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00- 103), przy ul. Królewskiej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000259947, NIP 1080002118, kapitał zakładowy 1 315 789  PLN, opłacony w całości, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) („Ustawa”) oraz art. 39b statutu Locuss Fund FIZAN w likwidacji (zwanego dalej „Funduszem”), jako likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu. Rozwiązanie Funduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 39a statutu Funduszu, tj. upłynięciem okresu, na który Fundusz został utworzony. Zgodnie z art. 2 statutu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 20 czerwca 2022 r.

Rozpoczęcie likwidacji nastąpiło z dniem 20 czerwca 2022 r., a jej zakończenie jest planowane do dnia 8 września 2022 r.

Likwidatorem Funduszu jest OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00- 103), przy ul. Królewskiej 16. Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z faktu bycia uczestnikiem Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu. Termin zgłaszania przez wierzycieli roszczeń upływa najpóźniej w terminie miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia. W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników do dnia 6 września 2022 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Funduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych pozostających w posiadaniu uczestników Funduszu. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunki uczestników Funduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty inwestycyjne lub inny wskazany przez uczestnika rachunek bankowy, bądź przekazem pocztowym w przypadku braku wskazania rachunku bankowego. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wpłata, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi do dnia 6 września 2022 r. Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 7 września 2022 r. Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla Uczestników Funduszu zostaną przekazane do depozytu sądowego.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy §17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

00 - 103 Warszawa, ul. Królewska 16

Ocena artykułu: 
Ten artykuł nie ma jeszcze oceny.