Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Opoka II FIZ w likwidacji z dnia 14 marca 2022 roku.

Inne
14.03.2022

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Opoka II FIZ  w likwidacji z dnia 14 marca 2022 r.

OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00- 103), przy ul. Królewskiej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000259947, NIP 1080002118, kapitał zakładowy 1 250 000 PLN, opłacony w całości, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) („Ustawa”) oraz art. 39b statutu Opoka II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (zwanego dalej „Funduszem”), jako likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu. Rozwiązanie Funduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 39a statutu Funduszu, tj. upłynięciem okresu, na który Fundusz został utworzony. Zgodnie z art. 2 statutu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia
31 stycznia 2022 r.

Rozpoczęcie likwidacji nastąpiło z dniem 31 stycznia 2022 r., a jej zakończenie jest planowane do dnia 19 kwietnia 2022 r.

Likwidatorem Funduszu jest OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00- 103), przy ul. Królewskiej 16. Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z faktu bycia uczestnikiem Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu. Termin zgłaszania przez wierzycieli roszczeń upływa najpóźniej w terminie miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia. W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników do dnia
18 kwietnia 2022 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Funduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych pozostających w posiadaniu uczestników Funduszu. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunki uczestników Funduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty inwestycyjne lub inny wskazany przez uczestnika rachunek bankowy, bądź przekazem pocztowym w przypadku braku wskazania rachunku bankowego. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wpłata, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi do dnia 18 kwietnia 2022 r. Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 19 kwietnia 2022 r. Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla Uczestników Funduszu zostaną przekazane do depozytu sądowego.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy §17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

00 - 103 Warszawa, ul. Królewska 16

Ocena artykułu: 
Ten artykuł nie ma jeszcze oceny.