Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu CP Absolute Return w ramach CP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15 czerwca 2022 roku

Inne
15.06.2022

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 CZERWCA 2022 R. O ROZPOCZĘCIU LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU CP ABSOLUTE RETURN W RAMACH CP FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIETEGO

Niniejszym, Opoka TFI S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”), ogłasza o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu CP Absolute Return („Subfundusz”), utworzonego w ramach CP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFi 1012 („Fundusz”).

Podstawą rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu jest wystąpienie przesłanki wskazanej w punkcie I.29.7.4 statutu Funduszu, tj. zbycie wszystkich lokat, wchodzących w skład portfela Subfunduszu.

Likwidacja Subfunduszu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w punkcie I.29.9 statutu Funduszu.

W celu sporządzenia listy wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Subfunduszu i zaspokojeniu roszczeń wierzycieli Likwidator wzywa wszystkich wierzycieli Subfunduszu do zgłoszenia swoich roszczeń w terminie do 27 czerwca 2022 roku.

Zgłoszenia roszczeń należy dokonywać z zachowaniem formy dokumentowej poprzez wysłanie stosownych dokumentów na adres poczty elektronicznej: bo [at] opokatfi.pl.

Ocena artykułu: 
Średnia ocena: 5 /5 (1 gł.)