Informacja dla uczestników funduszy inwestycyjnych Opoka TFI S.A. w związku z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

Artykuły
24.05.2018

Szanowni Państwo, w dniu 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO".

W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy
o jego zakresie i podstawowych zasadach:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
("Towarzystwo") oraz fundusz zarządzany i reprezentowany przez Towarzystwo, prowadzący rejestr uczestników/rejestr nabywców certyfikatów inwestycyjnych, w którym dany uczestnik jest zapisany, oba podmioty z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska nr 16, 00-103 Warszawa.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH adres e-mail: iod [at] opokatfi.pl

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ CELE PRZETWARZANIA Przetwarzanie danych jest niezbędne w następujących celach:

· realizacji uczestnictwa w funduszach (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO),

· wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

 · zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów OPOKATFI S.A., analiz wewnętrznych, dochodzenia roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być w szczególności:

podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu, depozytariusz, podmioty dystrybuujące certyfikaty inwestycyjne, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, liczony od ustania uczestnictwa w funduszu.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy jednocześnie pamiętać, iż podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu/Funduszach i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy o uczestnictwo, a sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych zgłoszony w tym zakresie nie będzie uwzględniany.

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana dane osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W przypadku wykorzystania danych osobowych dla celów marketingu ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody na jeden wybrany lub każdy z kanałów komunikacji (e-mail, telefon).

Ocena artykułu: 
Średnia ocena: 5 /5 (1 gł.)