Drugie Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji Opoka II FIZ  w likwidacji z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Inne
05.04.2022

Drugie Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji Opoka II FIZ  w likwidacji z dnia 5 kwietnia 2022 r.

OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00- 103), przy ul. Królewskiej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000259947, NIP 1080002118, kapitał zakładowy 1.250.000 PLN, opłacony w całości, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, ogłasza o zmianie terminu zakończenia likwidacji Opoka II FIZ w likwidacji („Fundusz”), z dnia 19 kwietnia 2022r., na dzień 31 maja 2022r.

Zmiana terminu zakończenia likwidacji Opoka II FIZ w likwidacji jest spowodowana niezakończeniem przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Funduszu, sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji.  

 

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

00 - 103 Warszawa, ul. Królewska 16

Ocena artykułu: 
Ten artykuł nie ma jeszcze oceny.